Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ISSM V.1.  
กลับหน้าหลัก
รายงานระดับความสำเร็จการดำเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2558

ปีงบประมาณ
 

 

ลำดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ โครงการ รับจัดสรรงบ เบิกจ่าย ร้อยละ Output OutCome เจ้าภาพหลัก
รวมทั้งหมด
0.00
0.00
0.00
0.00
 
:: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา::