Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ISSM V.1.  

โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2555

ผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการ

ลำดับที่ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล ระดับ
ความสำเร็จ
อภิปลายผล รายงานผลโครงการ
1
เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
16.00
16.00
0
2
พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
16.00
16.00
0

 

ลำดับที่ รหัสกิจกรรมหลัก ซื่อกิจกรรมหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลงาน หน่วย _%_ ระดับความสำเร็จ
1
1
ติดตามประเมินคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก (ติดตามมิสนมแม่)
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
1
ครั้ง
_
0
2
10
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย จังหวัดสงขลา
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
3
3
วัน
100.00
1
3
11
ศึกษาสถานการณ์ไอคิว อีคิว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
315
ชุด
_
0
4
12
ประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
2
2
ครั้ง
100.00
4
5
13
นิเทศติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
8
ครั้ง
_
0
6
14
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
3
1
ครั้ง
33.33
2
7
15
ประชุมคณะอนุกรรมการลดอัตราตายของมารดา
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
3
1
ครั้ง
33.33
3
8
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่มแกนนำตำบลนมแม่
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
50
80
คน
160.00
5
9
3
ประชุมพัฒนาศักยภาพมิสนมแม่ในการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
50
50
คน
100.00
5
10
4
ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรพ.สต.เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
180
192
คน
106.67
4
11
5
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
300
คน
_
0
12
6
กำกับติดตามประเมินผล ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
10
ครั้ง
_
0
13
7
ประเมินซ้ำรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
6
6
แห่ง
100.00
4
14
8
ศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดสงขลา
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
500
390
ชุด
78.00
1
15
9
ประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล
20
20
คน
100.00
4

 

 
:: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา::